Primary School

1 Smt. Bhagyalakshmi K. B.Sc., B.Ed, N.C.C. Officer
2 Smt. Sarwath Khanam M.A., Dip. in Comp.
3 Smt. Shubha Jagadeesh B.Sc., B.Ed
4 Kum. Chandrika M.Sc., D.Ed
5 Smt. Prema Jyothi A.J B.A., D.Ed
6 Sri. Shekara N.K. B.A., D.PEd
7 Ms. Sreevibha N. M.A., B.Ed
8 Smt. Meena A M.A., Hindi Shiksha Snathak
9 Smt. Lakshmi
M.A., B.Ed.
10 Smt. Sunitha B.A., D.Ed.