P U & Degree College

P.U College Staff List

 1. Mrs. Krupalini S Raj B.Sc., M.A., B.Ed.  - Principal
 2. Mrs. Gayathri T K, M.A, B.Ed. - Vice Principal
 3. Mr. Kushalappa A.K
 4. Mr. Mahesh M.
 5. Mrs. Sowmya M. R.
 6. Mrs. Yogitha M. S.
 7. Dr. O.L Suma
 8. Mrs. Sheela
 9. Mrs. Swarna
 10. Mr. Sachin

Degree College Staff List

 1. Mrs. Madhu R.U MBA - Principal
 2. Mrs. Kavitha C.S.
 3. Mrs. Bhagyalakshmi C.
 4. Mrs. Koushalya
 5. Mrs. Shruthi N.
 6. Mr. Sunil M.G.
 7. Ms. Chaithra S.
 8. Smt. Padmavathi K.M.
 9. Mr. Nikhil M.N