High School

1 Smt. Krupalini S. Raj B.Sc., M.A., B.Ed.  - Principal
2 Sri A.K. Kushalappa M.A., B.Ed. N.C.C. officer
3 Smt. Gayathri T. K. M.A., Kan, B.Ed., M.A. Pol. Sci.
4 Sri. Harish Kumar N M.A., B.Ed
5 Sri. Nagabhushan K.V B.A., B.PEd
6 Smt. Sarvamangala B.A., B.Ed.
7 Smt. Usha N.L B.Sc., M.Ed
8 Smt. Kanchana M. B.Sc., B.Ed
9 Smt. Shyamala B.G M.A., Sanskrit
10 Smt. Tulasi P.N. B.Sc., M.A., Dip. in Comp.
11 Smt. Swarna T. M.Sc., B.Ed
12 Kum. PremaKumari .G M.A., B.Ed
13 Smt. Spurthy Vinay B.A., B.Ed
14 Kum. Saraswathi P.T. M.Sc., B.Ed
15 Smt. Vijayalakshmi Yoga Teacher